Preliminär resultaträkning
NORRFJÄRDENS HAMNFÖRENING
887501-5938
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

Kostnadsställe: Café

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

3011 
Entrégåvor, ej skattepliktigt

0,00

0,00

3044 
Försäljn tjänst sv momsfri

0,00

0,00

3525 
Toa/dusch

3 395,00

3 395,00

3591 
Camping 6%

0,00

0,00

3610 
Medlemsavgift ej skattepliktig

0,00

0,00

3740 
Öres- och kronutjämning

0,00

0,00

3 395,00

3 395,00

Övriga rörelseintäkter

3999 
Övriga rörelseintäkter

70,00

70,00

 

3 465,00

3 465,00

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

5010 
Lokalhyra

0,00

0,00

5020 
El för belysning

-4 310,69

-4 310,69

5060 
Städning och renhållning

-600,00

-600,00

5100 
Fastighetskostnader (gruppkonto)

0,00

0,00

5170 
Reparation och underhåll av fastighet

0,00

0,00

5410 
Förbrukningsinventarier

-3 198,40

-3 198,40

5460 
Förbrukningsmaterial

0,00

0,00

5910 
Annonsering

0,00

0,00

6250 
Postbefordran

0,00

0,00

6310 
Företagsförsäkringar

0,00

0,00

6540 
IT-tjänster

0,00

0,00

6570 
Bankkostnader

0,00

0,00

6950 
Tillsynsavgifter myndigheter

-236,00

-236,00

6982 
Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

0,00

0,00

6991 
Övriga externa kostnader, avdragsgilla

0,00

0,00

-8 345,09

-8 345,09

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7820 
Avskrivningar på byggnader och markanläggningar

0,00

0,00

7830 
Avskrivningar på maskiner och inventarier

0,00

0,00

0,00

0,00

Rörelseresultat

-4 880,09

-4 880,09

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

-4 880,09

-4 880,09

Resultat före skatt

-4 880,09

-4 880,09

BERÄKNAT RESULTAT

-4 880,09

-4 880,09

Utskrivet av Ulf Lejdstrand 2021-07-29 21:01:29 Visma eEkonomi