Preliminär resultaträkning
NORRFJÄRDENS HAMNFÖRENING
887501-5938
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

Kostnadsställe: Hamnföreningen

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

3011 
Entrégåvor, ej skattepliktigt

0,00

0,00

3044 
Försäljn tjänst sv momsfri

35 325,00

35 325,00

3525 
Toa/dusch

0,00

0,00

3591 
Camping 6%

0,00

0,00

3610 
Medlemsavgift ej skattepliktig

0,00

0,00

3740 
Öres- och kronutjämning

-0,12

-0,12

35 324,88

35 324,88

Övriga rörelseintäkter

3999 
Övriga rörelseintäkter

0,00

0,00

 

35 324,88

35 324,88

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

5010 
Lokalhyra

-800,00

-800,00

5020 
El för belysning

-2 180,80

-2 180,80

5060 
Städning och renhållning

-600,00

-600,00

5100 
Fastighetskostnader (gruppkonto)

-7 835,00

-7 835,00

5170 
Reparation och underhåll av fastighet

-3 721,20

-3 721,20

5410 
Förbrukningsinventarier

-2 572,80

-2 572,80

5460 
Förbrukningsmaterial

-300,00

-300,00

5910 
Annonsering

0,00

0,00

6250 
Postbefordran

-865,92

-865,92

6310 
Företagsförsäkringar

0,00

0,00

6540 
IT-tjänster

-3 216,80

-3 216,80

6570 
Bankkostnader

-1 250,00

-1 250,00

6950 
Tillsynsavgifter myndigheter

-1 445,40

-1 445,40

6982 
Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

-300,00

-300,00

6991 
Övriga externa kostnader, avdragsgilla

-627,20

-627,20

-25 715,12

-25 715,12

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7820 
Avskrivningar på byggnader och markanläggningar

-10 280,00

-10 280,00

7830 
Avskrivningar på maskiner och inventarier

-1 601,00

-1 601,00

-11 881,00

-11 881,00

Rörelseresultat

-2 271,24

-2 271,24

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

-2 271,24

-2 271,24

Resultat före skatt

-2 271,24

-2 271,24

BERÄKNAT RESULTAT

-2 271,24

-2 271,24

Utskrivet av Ulf Lejdstrand 2021-07-29 21:03:54 Visma eEkonomi