Preliminär resultaträkning
NORRFJÄRDENS HAMNFÖRENING
887501-5938
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

3011 
Entrégåvor, ej skattepliktigt

5 450,00

5 450,00

3044 
Försäljn tjänst sv momsfri

40 575,00

40 575,00

3525 
Toa/dusch

3 395,00

3 395,00

3591 
Camping 6%

35 358,03

35 358,03

3610 
Medlemsavgift ej skattepliktig

100,00

100,00

3740 
Öres- och kronutjämning

-0,27

-0,27

84 877,76

84 877,76

Övriga rörelseintäkter

3999 
Övriga rörelseintäkter

70,00

70,00

 

84 947,76

84 947,76

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

5010 
Lokalhyra

-800,00

-800,00

5020 
El för belysning

-10 740,79

-10 740,79

5060 
Städning och renhållning

-5 618,00

-5 618,00

5100 
Fastighetskostnader (gruppkonto)

-9 612,20

-9 612,20

5170 
Reparation och underhåll av fastighet

-9 106,20

-9 106,20

5410 
Förbrukningsinventarier

-4 172,00

-4 172,00

5460 
Förbrukningsmaterial

-413,60

-413,60

5910 
Annonsering

-7 360,00

-7 360,00

6250 
Postbefordran

-1 085,92

-1 085,92

6310 
Företagsförsäkringar

-3 332,00

-3 332,00

6540 
IT-tjänster

-3 216,80

-3 216,80

6570 
Bankkostnader

-1 639,25

-1 639,25

6950 
Tillsynsavgifter myndigheter

-2 271,40

-2 271,40

6982 
Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

-500,00

-500,00

6991 
Övriga externa kostnader, avdragsgilla

-2 897,60

-2 897,60

-62 765,76

-62 765,76

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7820 
Avskrivningar på byggnader och markanläggningar

-10 280,00

-10 280,00

7830 
Avskrivningar på maskiner och inventarier

-1 601,00

-1 601,00

-11 881,00

-11 881,00

Rörelseresultat

10 301,00

10 301,00

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

10 301,00

10 301,00

Resultat före skatt

10 301,00

10 301,00

BERÄKNAT RESULTAT

10 301,00

10 301,00

Utskrivet av Ulf Lejdstrand 2021-07-29 20:59:45 Visma eEkonomi